Tagi

Za sam charset forum portalu ojczyzna zasługuje na sedes tygodnia 15 lutego 2009

Nie tak dawno niewydarzony rysownik, którego nazwiska nie warto nawet pamiêtaæ, wymy¶li³ prowokacjê s³own±.

Ów artysta wymy¶li³, ¿e bêdzie walczy³ z psimi odchodami, które zostawiaj± w miastach psy Polaków w ten sposób, ¿e bêdzie w te kupy wtyka³ polsk± flagê. Oczywi¶cie tê ideê podchwyci³o radio TOK FM i od kilku dni promuje jako genialny pomys³.

via phorum – FORUM Portalu Ojczyzna.pl – O naprawie Polski – Czy radio TOK FM i Jerzy Urban trzymaj± siê kupy?.

Reklamy